Kerhon säännöt
Voimassaolevat säännöt: 10.09.2020 09:26:01

1 § Yhdistyksen nimi on Security club of Tampere University ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä SeTU. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho.
2 § Kerhon kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi.
3 § Kerhon tarkoituksena on yhdistää järjestyksenvalvonnasta ja vartioinnista kiinnostuneita opiskelijoita, tarjota jäsenten taitoja ja osaamista edistäviä aktiviteetteja sekä mahdollistaa pääsy toimimaan kiinnostusta vastaavissa tehtävissä.
4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:
- järjestää koulutuksia, excursioita, kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa
- hoitaa kerhon sisäistätiedotustoimintaa julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita tai muuta aineistoa sekä järjestää muuta järjestyksenvalvontaan ja vartiointiin liittyvää toimintaa.
5 § Toimintansa tukemiseksi kerho voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- harjoittaa asusteiden, elintarvikkeiden ja palveluiden myyntitoimintaa sekä voittoa tavoittelematonta koulutuspalveluiden ja turvallisuusalan varusteiden välitystoimintaa jäsentensä palvelemiseksi ja taloutensa tukemiseksi
- tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja
- järjestää tapahtumia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

2. LUKU: Jäsenet ja maksut
6 § Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
7 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen tamperelaisessa korkeakoulussa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa kerhon jäsenmaksun.
8 § Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon kannatusjäsenmaksun ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
9 § Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön tai yhteisön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.
10 § Kerhon hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu kerhosta 16 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.
11 § Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi, sähköposti ja kotipaikka.
12 § Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta välisen ajan. Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.
13 § Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jäsenmaksua ei palauteta.
14 § Varsinainen jäsen tai kannatusjäsen katsotaan eronneeksi kerhosta, mikäli hän ei ole marraskuun loppuun mennessä maksanut kuluvan lukuvuoden erääntynyttä jäsenmaksua. Hallituksen kokous voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannatusjäsenen, mikäli hän ei täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja.
15 § Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta kerhon tarjoamiin palveluihin korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajaksi. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
16 § Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

3. LUKU: Kerhon kokoukset
17 § Kerhon yleiskokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon hallitus kutsuu koolle kerhon kokoukset. Näissä säännöissä kerhon yleiskokouksista käytetään nimitystä kerhon kokous.
18 § Kevätkokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
- edellisen vuoden toimintakertomus
- hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajien lausunto
- lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
19 § Syyskokous on pidettävä vuosittain joulukuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
- hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
- kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta
- kerhon jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle lukuvuodelle
- hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimikaudeksi
- tilannekatsaus kuluvan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta
20 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
21 § Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä oltava nähtävillä kerhon virallisella ilmoitustaululla ja kerhon virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
22 § Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tehty sääntöjen mukaisesti
23 § Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.
24 § Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

4. LUKU: Päätöksentekojärjestys ja vaalit
25 § Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.
26 § Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.
27 § Mikäli vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uudet vaalit kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
28 § Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaalit suhteellisena ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaaleissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
29 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty, eikä äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, eivät ole halunneet äänestää tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa.

5. LUKU: Hallitus ja toimihenkilöt
30 § Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.
31 § Hallitus valitsee keskuudestaanvarapuheenjohtajan.
32 § Hallituksen tehtävänä on: - johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta - kutsua kerhon kokoukset koolle - hyväksyä uudet jäsenet - valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset - laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi - ylläpitää kerhon jäsenluetteloa sekä päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäviksi.
33 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Tavasta kutsua kokous koolle päättää hallitus.
34 § Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
35 § Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.
36 § Kerhon kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai -henkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon kokous ja hallitus voivat antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
37 § Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen ja kerhon kokous tai hallituksen kokous asettamansa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. LUKU: Hallinto ja talous
38 § Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo sääntöjen 19§:n mukaisesti valitut kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
39 § Kerhon kirjanpito- ja hallintoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

7. LUKU: Erityisiä määräyksiä
40 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.
41 § Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.
42 § Kerhon purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.
43 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.
Tavoitat meidät: setu@turvallisuuskerhosetu.fi